ŞAVŞAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI

 1. Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait Milli Emlak Genel Müdürlüğünce 17.08.2017 tarih ve 24403 sayılı yazılarıila terki uygun görülen  Artvin İli, Şavşat İlçesi, Yeniköy Mahallesinde, 126 Ada 2 Parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan İki adet ikişer katlı kâgir bina ve bir adet bir katlı kâgir binadan oluşan Eski Devlet hastanesi Hizmet Binasının enkaz bedeli karşılığı yıkım işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereği kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecektir.
 2. İhale günü saat 06.09.2017 tarih saat 14. 00 da Şavşat Belediye Başkanlık salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
 3. İhaleye katılma şartları
  1. ŞAHISLAR
   1. TC. Vatandaşı olmak,
   2. TC. Sınırları içerisinde ikamet etmek,
   3. 18 yaşını bitirmiş olmak,
   4. Şavşat Belediyesine Borcunun bulunmaması,
   5. Şartname bedelinin yatırıldığına dair belge,
   6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belge,
   7. Tebligata esas adresi gösterir (ikametgâh belgesi)belge,
   8. TC kimlik fotokopisi veya nüfus kayıt örneği,
   9. İştirakçiler evraklarını Kapalı zarf içerisinde ihale günü saat 12.00 kadar ihale komisyonu başkanlığına imza karşılığında teslim etmek zorundadırlar.
  2. ŞİRKET KOOPERATİF ve ya KURULUŞLAR ADINA KATILACAKLAR
   1. TC. Sınırlar içerisinde faaliyetlerini sürdürdüklerini,
   2. Şirket adına yetkili olduğuna dair yönetim kurulu karar belgesini,
   3. Noter tarafından tasdikli imza sirkülerini,
   4. Şavşat Belediyesi’ne ihale tarihine kadar borçlarının olmadığını gösterir belge,
   5. Şartname bedelinin yatırıldığına dair belge,
   6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belge,
   7. Tebligata esas adresi gösterir (ikametgâh belgesi) belge,
   8. TC kimlik fotokopisi veya nüfus kayıt örneği,
   9. İştirakçiler Kapalı zarf içerisinde ihale günü saat 12.00 kadar ihale komisyonu başkanlığına imza karşılığında teslim etmek zorundadırlar.
 4. İhaleye katılacaklar için:
  1. Üçüncü maddede belirtilen (a, b, c, d, e, f, g, h maddeleri)belgelerinin kapalı(dış zarf içerisine konularak) teklif dosyasına konulması
  2. İş için verilen teklif mektupları iç zarfa konulup kapatılarak zarfın yapıştırılan kısımları iştirakçi tarafından imzalanıp dış zarf içerisine konularak ihale günü saat 12.00 a kadar sıralı imzalı alındı belgesi karşılığında komisyon başkanlığına teslim edilecektir.
  3. İhaleye katılan iştirakçiler 3. Maddenin a, b bentleri yazılı belgeleri belirtilen usul ve esaslar dahilinde verilecektir.
 5. İhaleye katılacak taleplilerin teklif mektubu ile birlikte kimlik belgesi, ikametgâh belgesi, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur belgesini, geçici teminat mektubunu, Şartname bedelinin ödendiğine dair belgeyi ihale saatinden önce 12.00’a kadar kapalı zarf içerisinde imza karşılığı komisyon başkanlığına vermeleri şarttır.
 6. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.
 7. İhaleye katılacak kişi ve ya firmalar yıkım bedelinin en az %20’si kadar aynı iş adı altında iş bitirme belgesi beyan edeceklerdir.
 8. Yüklenici firma işin yapımı için gerekli olan araç, gereç teçhizat ve diğer yıkım malzemelerini bulundurduğunu beyan edecektir.
 9. İhale ile ilgili şartname 150 TL karşılığında Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir