Destek Hizmetleri Müdürlüğü
 • 20.09.2020
 • ° / Hafif Yağmur
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Okunma Sayısı: 2878 | 15.01.2018

T.C.
ŞAVŞAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE
ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1: (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Şavşat Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2: (1) Bu Yönetmelik, Şavşat Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Destek Hizmetleri Müdürlüğünün teşkili ile bu müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan iş ve işlemlerin düzenlenmesi ve yürütülmesi esas ve usullerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak    

MADDE 3: (1) Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanununun 48’inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4:

 1. Bu Yönetmelikte geçen;
  1. Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
  2. Başkan: Şavşat Belediye Başkanını,
  3. Başkanlık: Şavşat Belediye Başkanlığını,
  4. Başkan Yardımcısı: Müdürlüğün bağlı bulunduğu Belediye Başkan Yardımcısını,
  5. Müdürlük: Destek Hizmetleri Müdürlüğünü,ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilat

Kuruluş

MADDE 5:

 1. Müdürlüğün teşkilatlanma yapısı, 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı  ''Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve  Standartlarına Dair Yönetmelik '' esaslarına uygun olarak Şavşat Belediye Meclisinin 03/06/2014 tarih ve 25 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.
 2. Müdürlük, teşkilat yapısı içerisinde İdari İşler, Satınalma, Bilgi-İşlem servis/şeflikleri ile Sivil Savunma Uzmanlığı alt birimlerinden oluşur.
 3. Hizmet gereklerine uygun olarak müdürlüğün teşkilat yapısı içerisinde oluşturulan servis/şefliklerin kaldırılması, birleştirilmesi veya ihtiyaç halinde yenilerinin kurulması, Başkan onayı ile olur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Nitelikleri, Görev Yetki ve Sorumlulukları

Personelin Unvan ve Nitelikleri

MADDE 6:

 1. Destek Hizmetleri Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.
  1. Destek Hizmetleri Müdürü: 657 sayılı kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve ‘İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik’ hükümleri doğrultusunda atanır.
  2. Birim sorumlusu (Şef) : 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır. Destek Hizmetleri Müdürü tarafından iletilen tüm görevlerin takibini yapıp, sonuca kavuşturup bilgi vermek; çalışan memur, sözleşmeli personel ve işçilere iş bölümünü sağlayıp çalışmalarını takip eder.
  3. Memurlar: KPSS sınavı ile 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusunda atanır.
  4. Büro Personeli: Müdürlük bünyesindeki tüm yazışmaları takip eder.
  5. Sözleşmeli Personel : 5393 sayılı yasanın 49. maddesine göre kadro karşılığı gösterilmek ve sözleşme yapılmak suretiyle çalıştırılır.
  6. İşçiler: Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre atanır.

Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlukları

MADDE 7:

 1. Müdürlüğün görev alanı ve teşkilat yapısına göre oluşturduğu alt birimler ile aşağıdaki  görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirir.
  1. İdari İşler;
   1. Belediyeye ait binaların periyodik bakım, onarım ve rutin temizliğinin Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği’nce ortaklaşa yapılmasını sağlamak.
   2. Belediyeye ait tüm birimlerin ve hizmet binalarının güvenliğini Zabıta Amirliği ile birlikte sağlamak.
   3. Memur personele öğle yemeği yardımını sağlamak.
   4. İşçi personele TİS gereğince yapılması gereken sosyal yardımlara ilişkin alımları yapmak.
   5. Belediyenin telefon, telsiz, faks vb. haberleşmelerini sağlamak ve sistemin bakım, onarım işlerini yürütmek.
   6. Araç havuzunda toplanan araçların müdürlük görevlerinde etkin ve verimli kullanımını sağlamak.
   7. Belediye birimlerinin ısıtma, soğutma sistemleri ile asansörlerin bakım ve onarımını sağlamak.
   8. Belediye binalarına ait elektrik, su, telefon, doğalgaz ve diğer yakacak giderlerinin takibi ve ödeme işlemlerinin takibini yapmak..
  2. Satın alma;
   1. İhtiyaç duyulduğunda  mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ihalesini yaparak diğer birimlere destek sağlamak.
   2. Belediye birimlerinin ortak kullanım malzemelerinin (temizlik, kırtasiye vb.) alımının yapılmasını sağlamak.
  3. Bilgi İşlem;
   1. Belediye birimlerinin yazılım ve donanım ihtiyaçları ile ilgili teknik destekte bulunmak.Belediyede bilgisayar otomasyonunun temin, kurulum ve birimlerle entegrasyonunu gerçekleştirmek, ortak bilgi bankası oluşturmak, bunlarla ilgili gerekli altyapı, elektrik, data ve diğer network ve benzeri  hizmetleri yapmak.
   2. Belediyemizde mevcut bilgisayar sistemleri üzerinde yüklü olan programların bakım ve güncelleştirmelerini yapmak.
   3. İç ve dış birimler ile gerektiğinde diğer ilgili kurumlar arasında data iletişim yapısını ve gerekli bağlantı hatlarını tesis ederek, bilgi alışverişini sağlamak.
   4. Birimler arası iletişim ve veri alışverişini sağlamak üzere iç haberleşme sistemi oluşturmak.
   5. Belediye internet web sitesi kurulmasını sağlayarak çağdaş haberleşme ve bilgi alışverişini sağlamak. Belediyecilik hizmetlerini mevzuatın izin verdiği ölçüde internet ortamına taşımak suretiyle vatandaşa dönük hizmetleri internet üzerinden sunmak.
   6. Belediye birimlerinin bilgisayar ve bilgisayar yan ürünlerinin, gelişen bilişim teknolojileri doğrultusunda donanım ve yazılımların bilgi işlem ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, gerekli teknik destek sağlanması ve ilgili birimlerin koordineli çalışmasının teminine yardımcı olmak. Bu kapsamda bilgisayar donanım ihtiyaçlarının belirlenmesine, kurulmasına ve devreye alınmasına  destekte bulunmak.
   7. Donanım ve yazılımların bakımını yapmak, faal halde bulundurmak ve gerektiğinde ihale yoluyla bakım, onarım sözleşmeleri ile yetkili olan firmalara yaptırmak.
   8. Gelecekteki ihtiyaçları analiz etmek ve teminini sağlamak.
   9. Bilgisayar sistemlerinin teknolojik gelişme doğrultusunda büyümesini sağlamak.
   10. Müdürlüğün malzeme ikmal ve stok kontrolünü yapmak, teminini sağlamak.
   11. Sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere gerekli emniyet tedbirlerini almak ve uygulamak.
   12. Veri güvenliğini sağlamak ve uygulamak. Mevcut verilerin yedeklenmesini düzenli şekilde yapmak.
   13. Müdürlük kontrolünde bulunan her türlü bilgisayar donanım malzemeleri, çevre birimleri ile altyapının bakım, onarım ve tamir işlerini yapmak.
  4. Sivil Savunma;
   1. Afet ve Acil Durum Planı gereği gerekli önlemleri almak, eğitim ve tatbikatların  yapılmasını sağlamak.
   2. Müdürlük yukarıda belirtilen görev, yetki ve sorumlulukları dışında mevzuat hükümleri ile müdürlüğe verilen diğer görevleri yerine getirir.

Müdürlüğün Çalışma Esasları

MADDE 8:

 1. Müdürlük personelinin en üst amiri olarak müdür, müdürlüğün çalışma esasları ile ilgili olarak;
  1. Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları ile fonksiyonlarını daha etkin ve verimli yürütebilmesi için kurulan  servis ve/veya şefliklerin görev, yetki ve iş bölümlerini yapar,
  2. Müdürlüğü ilgilendiren konularda başkanlık veya varsa bağlı bulunan başkan yardımcılığı ile işbirliği ve koordineli bir çalışma yürütür,
  3. Yürütmekte olduğu fonksiyon ile ilgili olarak kendine bağlı  servis  sorumlu amir  veya şefleri  ile toplantılar yapar, bilgilendirme ve istişarelerde bulunur,
  4. Servislerin etkin bir şekilde hizmet görmesi için işbirliğine dayalı koordineli bir çalışma yürütür,
  5. Müdürlük personelinin görevlerini, mevzuat ve bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak yerine getirmesini sağlar ve düzeltici önlemler alır,
  6. Başkan ve başkan yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 Denetim

MADDE 9:

 1. Müdürlükçe yapılan iş ve işlemlerin denetlenmesi;
  1. Hukuka uygunluk, mali ve performans denetimini kapsayan denetimler, iç ve dış denetimler şeklinde yapılır,
  2. Denetimler, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu hükümlerine ve sayıştay kararlarına uygun olarak yapılır,
  3. Mali işlemler dışındaki diğer idari işlemler, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından bakanlık tarafından denetlenir.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 10:

 1. Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde diğer kanunların ilgili hükümleri ile başkanın onayı ile yürürlüğe konulacak yönerge ve talimat hükümleri uygulanır.
 2. Belediyenin yapacağı faaliyet ve hizmetler Belediye mücavir alan sınırları içerisinde yapılacaktır.

Yürürlük

MADDE 11: (1)Bu Yönetmelik, kabulüne ilişkin belediye meclis kararının kesinleştiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12: (1) Bu Yönetmelik hükümlerini başkan yürütür.