İhale İlanı
  • 18.09.2020
  • ° / Hafif Yağmur
İhale İlanı

Okunma Sayısı: 47 | 03.09.2020

ŞAVŞAT BELEDİYESİ KUM-ÇAKIL  HAMMADDESİ KARŞILIĞI İŞLENMİŞ MALZEME ALINMASINA AİT KONKASÖR VE MÜŞTEMİLATI KİRALAMA İHALE İLANI

İhalenin Niteliği, Türü ve Miktarı:  Artvin İli Şavşat İlçesi Eskikale-Üzümlü-Şartul mevkiindeki Belediyemize ait kum- çakıl  ocağında üretim yapmak üzere 90ton/h primer sekonder konkasör makinasından elde edilecek olan kırılmış ve elenmiş 0,25-1mm ve 19 mm.’lik agrega malzeme karşılığı konkasör kiralanması.

İşin Yapılacağı Yer: Şavşat/ARTVİN

İhale ve Teklif Açma Tarihi ve Saati: 14.09.2020 Pazartesi  Saat 14:00

İhalenin Yapılacağı Yer: Belediye Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu

İhale Usulü: 2886 Sayılı İhale Kanunu 45. Madde  Açık teklif Açık Artırma Usulü

İhale Türü: Kiralama

1. Aşağıda adı, kira muhammen bedeli, geçici temin ve şartname bedeli yazılı Artvin İli Şavşat İlçesi Eskikale- Üzümlü- Şartul mevkiindeki Belediyemiz kum- çakıl ocağında üretim yapmak üzere 90ton/h primer sekonder konkasör makinasından elde edilecek olan kırılmış ve elenmiş 0,25-1mm ve 19 mm.’lik  agrega malzeme karşılığı konkasör kiralanması işi 2886 Sayılı İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince şartnamesi doğrultusunda kiralanmak üzere ihaleye konulmuştur.

2. İhale aşağıda yazılı gün ve saatte Belediye Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümenince yapılacaktır.

3. İhale şartnamesi ile diğer evraklar Şavşat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.

4. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için evraklarını 14.09.2020 Pazartesi günü saat 12.00’ye kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN

a) Noter Tasdikli imza sirküsü,

b) Tebligata esas adres beyanı ve kimlik fotokopisi,

c) Vekaleten ihaleye katılacak istekliler adına vekâletname ve noter tasdikli imza sirküleri,

d) Tüzel kişilerde yetki belgesi

e) Aşağıda yazılı miktarda geçici teminatı (Geçici teminat için 2886 Sayılı Kanunun 26. Maddesinde belirtilen değerler geçerlidir. Geçici teminatları nakit , devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahvil olarak yatıracakların Şavşat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün göstereceği bankaya yatırmaları gerekmektedir)

f) İstekli olarak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca  belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesini,

g) Şavşat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden alacakları yer görme belgesini,

h) Varsa Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini,

i) Şartname bedelini yatırdıklarına dair belge,(Şartname bedeli Şavşat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılacaktır.)

j) İstekli tarafından imzalanmış, onaylanmış şartname,

k) Şavşat Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları belge,

5. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili gerekli olan tüm tedbirlerin alınacağına dair taahhütname,

6. Kum- çakıl ocağı işletmeciliği yaptığı ile ilgili olarak daha önce yapmış olduğu faaliyetleri belirten resmi belgeler idareye sunulacak,( İş Bitirme Belgesi, kurumsal yazı, geçici veya kesin kabul tutanağı, ruhsat  vb.)

7. Telgraf, fax ve telefonla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.(Evrakların tamamı asıl veya noter tasdikli suret olacaktır.)

8. İhaleye katılan kişi ve firmalar ihale şartnamesini ve dosyada bulunan tüm evrakları okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

9. İhale Komisyonu 2886 Sayılı Kanunun 29. Maddesi gereğince gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10. Bu ihalede en yüksek teklifi ihtiva eden teklif uygun tekliftir.

11. İş bu ihale ilanı bilgilendirme mahiyetinde olup şartname hükümleri geçerlidir.

 

S. NO

İŞİN ADI

KİRA MUHAMMEN BEDELİ (1 YILLIK)

GEÇİCİ TEMİNAT

ŞARTNAME BEDELİ

İHALE GÜNVE SAATİ

 

 

1-

Artvin İli Şavşat İlçesi Eskikale- Üzümlü- Şartul mevkiindeki Belediyemiz kum- çakıl ocağında üretim yapmak üzere 90ton/h primer sekonder konkasör makinasından elde edilecek olan kırılmış ve elenmiş 0,25-1mm ve 19 mm.’lik  agrega malzeme karşılığı konkasör kiralanması.

1.206.777,60

36.204,00

500,00

14.09.2020

Saat 14:00

 

 

ŞAVŞAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI