İtfaiye Amirliği
 • 19.09.2020
 • ° / Hafif Yağmur
İtfaiye Amirliği

Okunma Sayısı: 2787 | 15.01.2018

T.C
ŞAVŞAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İTFAİYE AMİRLİĞİ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE
ÇALIŞMA USÜL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı Şavşat Belediyesi İtfaiye Teşkilatının Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları çalışanların görevleri, alacakları meslek eğitimleri, kullanacakları araç teçhizat ve malzeme ile denetim esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2: Bu yönetmenlik Şavşat Belediyesi İtfaiye Amirliği kuruluşuna, görevlerine, yetki ve sorumlulukları ile İtfaiye personelinin atanmasına rütbe terfilerine unvan rütbe kıyafetlerine, eğitim ve denetlemelerine dair esas ve usulleri kapsar.

Hukuki Dayanak

MADDE 3: Bu yönetmenlik; 3152 sayılı İç İşleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 5393 sayılı Belediye Kanununun ve 657 sayılı Devlet Memurları kanununun ilgili hükümlerine göre hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Tanımlar, Kuruluş ve Gönüllü İtfaiyecilik

Tanımlar

MADDE 4:

 1. Bu yönergede geçen;
  1. Belediye: Şavşat Belediyesini
  2. Başkan: Şavşat Belediye Başkanını
  3. Başkan Yardımcısı: Belediye başkanı tarafından konuyla ilgili görevlendirilen Şavşat Belediye Başkan Yardımcısını,
  4. Birim: İtfaiye Amirliğini
  5. İtfaiye: Şavşat Belediyesi İtfaiye Amirliği

Kuruluş

MADDE 5: Şavşat Belediye Başkanlığı İtfaiye Amirliği 22/02/2007 tarihli 26442 Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve standartlarına ilişkin esaslar hakkında Yönetmelik” yeniden düzenlenerek, Şavşat Belediye Meclisinin  …/…/…. Tarih ve…… sayılı kararıyla onaylanmıştır.

Gönüllü İtfaiyecilik

MADDE 6: İtfaiye Teşkilatı kurulmamış olan Belediyelerde veya İtfaiye Teşkilatı kurulmuş olmakla beraber İtfaiye Hizmetlerinin desteklenmesine ihtiyaç duyulan yerlerde kurulacak Gönüllü İtfaiye Teşkilatı Belediyelerce teşvik edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İtfaiye Teşkilatının Görevleri, Çalışma Düzeni ve Saatleri

İtfaiye Teşkilatının Görevleri.

MADDE 7: İtfaiye Teşkilatının Görevleri aşağıda belirtilmiştir.

 1. Yangınlara müdahale, etmek ve söndürmek,
 2. Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma vb. durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide arama ve kurtarma çalışmalarını yürütmek,
 3. Su baskınlarına müdahale etmek,
 4. Doğal Afetler ve olağan üstü durumlar sonucu oluşan enkaz ve çöküntüler altında kalan can ve mal kurtarma çalışmalarına katılmak,
 5. 2002/4390 karar sayılı ‘’ Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’’ ile İlgili maddelerinde İtfaiye Teşkilatına verilen görevleri yapmak,
 6. 18 Temmuz 1964 tarih ve 11757 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6/3150 karar sayılı “Sivil Savunma ile ilgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü” gereğince kurulan İtfaiye Servisi mükelleflerini eğitmek, NBC (Nükleer Biyolojik Kimyasal Maddeleri ile ilgili kirlenmelerde dekont animasyon (Temizleme) işlerine yardımcı olmak,
 7. Halkı, Kurum ve Kuruluşları İtfaiye Hizmetleri ile ilgili olarak aydınlatmak, alınacak önlemler konusunda eğitmek, bu konuda örnek tatbikatlar yapmak,
 8. Kamu ve özel Kuruluşlara ait İtfaiye birimleri ile gönüllü İtfaiye kuruluşlarının personelinin eğitim ve yetiştirilmelerine yardım etmek; Bunların bina, araç, gereç ve donanımlarının İtfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere Yangın Yeterlilik Belgesi vermek ve gerektiğinde bunları yardıma çağırarak iş birliği yapmak,
 9. Belediye Başkanının vereceği yetki ile Belediye sınırları dışında görevleri ile ilgili olaylara müdahale etmek,
 10. Belediye sınırları içinde bacaları Belediye Meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek, bacaları yangın yönünden denetlemek.
 11. Talep edilmesi halinde Orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,
 12. Parlayıcı, Patlayıcı ve yanıcı madde depolarını yerlerini tespit etmek, iş yeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşları yangın önlemleri yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın ön gördüğü izin ve ruhsatları vermek,
 13. Belediye Başkanının teklifi ve Belediye Meclisinin kararı ile verilen diğer görevleri yapmak,
 14. Devlet tarafından kullanılan binalarda yangınlara karşı bulundurulacak araç, gereç ve diğer malzemelerden hangilerinin bulundurulacağının belirlenmesine yardımcı olmak,

Çalışma Düzeni ve Saatleri

MADDE 8: İtfaiye Hizmetleri, bayram ve genel tatil günleri ‘de dahil günün 24 saati aksatılmadan sürdürülür. Personelin fazla çalışması mevzuata göre ücretle veya izinle karşılanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Personel Kadro ve Unvanları, Yangın Personeli

Personel Kadro ve Unvanları

MADDE 9: Belediye İtfaiye Teşkilatı Personel kadro ve unvanları; Belediyenin statüsüne göre İtfaiye Amiri, İtfaiye Çavuşu, İtfaiye Eri unvanlı kadrolar ile hizmet içi gerekli görülecek diğer unvanlı kadrolar norm kadroya göre tespit edilerek Şavşat Belediye Meclisi kararı ile ihdas edilir.

Belediye İtfaiye Yangın Personeli

MADDE 10: Belediye İtfaiye Teşkilatında çalışan personelden gördükleri hizmet, öğrenim ve yeterlilik esaslarına ve bulundukları rütbelere göre aşağıda belirtilen unvanlarda bulunanlar yangın personelidir. Bunlar bizzat yangın olay yerinde bulunmak ve yangın olayına müdahale etmekle sorumlu ve görevlidirler.

 1. İtfaiye Eri
 2. İtfaiye Çavuşu
 3. İtfaiye Amiri,

BEŞİNCİ BÖLÜM

İtfaiye Personelinin Görevleri

İtfaiye Birim Amirinin Görevleri

MADDE 11: İtfaiye Teşkilatında Birim Amiri olan İtfaiye Amiri, İtfaiye Çavuşu Belediye Başkanına bağlı olarak çalışır, Teşkilatın en yetkili amiridir. Başlıca görevleri şunlardır;

 1. İtfaiye Hizmetleri ile bu hizmetlerin sağlanması için destek veren faaliyetleri bir bütün olarak itfaiye stratejileri doğrultusunda ve İtfaiye Politikaları uyarınca planlamak, organize etmek, yönlendirmek, koordine etmek ve denetleyerek hizmetin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Örnek 3 Yangın Raporunu ‘nün düzenlenmesini sağlamak ve sağlatmak.
 2. Personelin Hizmet içi Eğitimini yaptırmak, Hizmet verimliliklerini ve Mesleki bilgilerini geliştirmek,
 3. Emrindeki personelinin sicil amirliğini yapmak, Personelin yıllık izinlerini hizmeti aksatmayacak şekilde düzenlemek.
 4. Görevde yükselme, sınav kurulu üyeliğini yapmak
 5. Motorlu araçlarla tüm malzeme ve teçhizatın ikmal ve bakım ve onarımını yaptırmak, Hizmete hazır durumda tutulmalarını teknolojik gelişmelere göre takviye edilmesi ve yenilenmesini sürekli olarak izlemek ve sağlamak,
 6. İtfaiye hizmetleri ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek.
 7. Semtlere göre Yangına ve su kaynaklarına ulaşım yollarını şehir haritası üzerinde belirlemek.
 8. Günlük, Aylık ve yıllık istatistikleri tutmak, değerlendirmek, aralık ayı sonu itibari ile Kısmen veya tamamen yanan yapılar ile diğer yangınlara ait istatistik çizelgesini doldurtarak İl/İlçe sivil savunma teşkilatına ve ilgili diğer yerlere göndermek,
 9. İlgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yangın hidratlarının konuşlanacağı yerleri belirleyerek ilgili kuruluşlara bildirmek ve çalışır durumda olmalarını sağlamak,
 10. Belediyece uygun görülecek yerlerde İtfaiyenin su alabileceği açık havuz ve su depoları yapılmasını sağlamak ve sağlatmak.
 11. Kamu ve Özel Kurumlara ait muvazzaf İtfaiye Teşkillerini denetlemek ve işbirliği sağlamak, olay vukuunda bu teşkilleri yardıma çağırmak, olay yerinde sevk, idari ve çalışmaya katılımlarını koordine etmek.
 12. Yürüklükteki mevzuata uygun yangın güvenlik önlemlerini aldırmak, halkı, Kurum ve Kuruluşları yangından korunma ve yangınla mücadele konularında bilgilendirmek ve denetlemek.
 13. Belediyece ihtiyaç duyulması halinde yeni İtfaiye birimleri kurulması ve gelecekteki ihtiyaçlar için uygun arsa sağlanması çalışmalarını yürütmek.
 14. 2002/4390 karar sayılı ‘’Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri gereğince teşkilatlarına verilen görevleri yapmak ve yaptırmak.
 15. Belediye Başkanının veya Belediye Başkanı yardımcısının İtfaiye ile ilgili olarak vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

İtfaiye Amirinin Görevleri

MADDE 12:

 1. Grup ve personelin eğitim ve yönetimini sağlamak.
 2. Sorumluluk bölgesi içine giren semtlerin yangına ulaşım planını yapmak.
 3. Araç ve Gereçleri göreve hazır durumda tutmak.
 4. Personel arasında iş bölümü yapmak.
 5. Amirliğe bağlı olarak vatandaşlardan ve kurumlardan gelen taleplerin karşılanmasını, değerlendirilmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

İtfaiye Çavuşunun Görevleri

MADDE 13: Birim Amiri olmayan İtfaiye Çavuşları, araç ve gerecin bakımını, temizliğini, kullanmaya hazır durumda bulundurulmasını sağlar. Personelin eğitim, disiplin ve yönetiminden devam ve takibinden yangın yerindeki düzen ve çalışmalardan, malzemelerin toplanmasından birinci derecede sorumludur. Üst amirin bulunmadığı durumlarda “Olay Yeri Amir” yetkisini kullanır ve sorumluluğunu taşır. Kendisine bağlı erlerin eğitim ve yönetimini sağlar, Görevlerinde iş bölümü yapar, Üst Amirlerinin bulunmadığı olayları sevk ve idare eder. İtfaiye Amirine bağlı olarak görev yapar.

İtfaiye Erinin Görevleri

MADDE 14: Amirlerin emrinde yangın söndürme, araç kullanma, arama kurtarma çalışmalarını yapan İtfaiye hizmet binası ile araç, gereç ve teçhizatın temizlik, bakım ve onarımını yapıp kullanan, aldıkları genel ve özel eğitime uygun İtfaiye hizmetlerinde çalıştırılan rütbesiz erdir.

ALTINCI BÖLÜM

Personel Sağlanması ve Özel Şartlar

İtfaiye Personelinde Aranan Özel Şartlar

MADDE 15: İtfaiye Amirliği Kadrolarına İlk defa atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

 1. En az lise veya dengi okul mevzunu olmak.
 2. İtfaiye Teşkilatının çalışma şartlarına mütehammil olduklarının tam teşekküllü bir hasta haneden alınacak raporla belirlenmesi (kapalı mekan, dar alan, yükseklik hobisi olmamak)
 3. Boylarını en az 1.65 metre olması, boyunun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+, -) 10 Kg’dan dan fazla fark olmaması (Tartılma ve ölçülme aç karınla soyunuk ve çıplak ayakla olacaktır).
 4. Askerliğini bitirmiş ve 27 yaşından gün almamış olması, yüksekokul öğrenimi devam eden veya mevzunlarından askerliğe elverişli olmak kaydı ile askerlik yapmış olmak şartı aranmaz ve 31 yaşından gün almamış olması esas alınır.
 5. C veya E sınıfı sürücü belgesine sahip olması (Yüksekokul mevzunlarında B sınıfı sürücü belgesi olması yeterlidir).
 6. Meslek yüksekokullarının İtfaiyecilik ve yangın güvenliği programı ile Meslek Lisesi ve Teknik Lise mezunu olmak tercih nedenidir)
 7. 657 sayılı Devlet memurları kanununun 48. Maddesindeki genel şartlar.

YEDİNCİ BÖLÜM

Eğitim Temel ve Teknik Eğitim

MADDE 16: Belediye İtfaiye teşkilatlarının yönetici personelinin, genel yangın bilgileri, sivil savunma konuları ve ilk yardım konularını içeren temel eğitimleri yapılacak yıllık programlar çerçevesinde, İç İşleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yapılır. Bu personelin her türlü eğitim giderleri kurumlarınca kendi bütçelerinden karşılanır. Belediye İtfaiye Teşkilatlarının yönetici personelinin teknik eğitimleri ile diğer personelin temel ve teknik eğitimleri teşkilatlarınca yapılır ve yaptırılır.

İtfaiye Teşkilatlarında Yapılacak Eğitimler

MADDE 17: Yerleşim yerinin konumu, özellikleri ve imkânları dikkate alınarak Belediyelerin İtfaiye Eğitim Birimi kurmaları Belediye Meclislerince değerlendirilerek karara bağlanır. İtfaiye personelinin yangın önleyici tedbirleri, İtfaiye Teşkilatının araç, gereç ve malzemeleri, söndürücü cihazlar, söndürme ve kurtarma usulleri, İlk yardım yangın yerinde araştırma ve inceleme yangının keşfi sabotaj ve kundakçılık ile sevk ve idare hususlarında eğitim alabilmeleri için İtfaiye Birim Amirliği’nce yıllık, aylık, haftalık, günlük nazarı ve uygulamalı eğitim programları hazırlanır ve uygulanır. Günlük eğitimler bir ders saati nazari, bir ders saati tatbiki olmak üzere düzenlenir. Bir ders saati 40 dakikadır.

Yıllık Eğitim Programında yer alan konularla teknolojik gelişmeler ve mahallin özellikleri de dikkate alınarak aylık, haftalık, günlük ders saatlerinde verilecek konular ayrı ayrı hazırlanır.Eğitim programı dosyasında muhafaza edilerek uygulanır. Halkı yangınlara karşı alınacak önlemler konusunda bilinçlendirmek yangın ve diğer olaylar hakkında bilgilendirmek için yerel basın, Yayın ve iletişim araçlarından yararlanılır. İtfaiye haftasında konferans sergi ve gösteriler düzenlenerek etkinlikler artırılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Spor, Tesisler, Denetim

Spor

MADDE 18: İtfaiye Hizmetlerinin gerektirdiği çeviklik, çabukluk ve dayanıklılık spor ile sağlanır. Bunun için personele; kültürfizik çalışmaları, atlama, aletli spor, mukavemet, denge hareketleri, voleybol, basketbol ve itfaiye sporları gibi çalışmalar yaptırılarak iş verimlilikleri artırılır. Eğitim programları yapılırken her haftanın en az 3 gününe ait tatbiki ders saatlerine günün sportif çalışmasının gerektirdiği kadar süre ilave edilir. İtfaiye personelinin belirtilen sportif çalışmaları ve mesleki sporları yapabilmesi için gerekli alan düzenlenmesi ile araç gereç ve özel spor kıyafetleri Belediye tarafından sağlanır. Ayrıca bu konuda Belediyenin sosyal ve spor tesislerinden yararlanır. İtfaiye Teşkilatına yurt içi ve yurt dışında düzenlenen spor etkinliklerine ve İtfaiye spor müsabakalarına katılma imkânı sağlanır. Bu hak ve imkânlardan gönüllü itfaiyecilerinde yararlandırılması ve müsabakalara katılımları sağlanır.

Tesisler

MADDE 19: İtfaiye personelinin hizmet binası, depo, bakım ve onarım üniteleri ve garajının yerleşim durumunu gösterir projelerle itfaiye personelinin çeviklik, çabukluk ve dayanıklılık kazanmak için yapacağı sportif çalışmalar için gerekli tesisleri ilişkin projeler Belediyelerce mevcut standartlara uygun olarak hazırlanır ve uygulanır.

Denetim

MADDE 20: Belediye İtfaiye Teşkilatının gereği gibi işleyip işlemediği ve personelin çalışmaları İtfaiye Denetleme Forumu’na  (Örnek-5)’e göre denetlenir.

Bu denetleme:

 1. İç İşleri Bakanı adına Bakan onayı ile Sivil Savunma Genel Müdürü ve Müfettişler,
 2. Vali, Belediye Başkanı yada adına görevlendireceği Başkan yardımcıları,
 3. Valilerin görevlendireceği vali yardımcıları ile görevlendireceği İl Savunma müdürleri tarafından yapılır.

Yukarıdaki bentlere göre yapılan denetleme raporları üzerindeki işlemler teklif ve önerilerle birlikte 1 ay içinde İç İşleri Bakanlığına gönderilir. Mülkiye Müfettişlerince yapılacak denetimler kendi mevzuatına tabidir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Kıyafet Personel Kıyafeti

MADDE 21: İtfaiye Personeli resmi kıyafet giymekle yükümlüdür. Personelin resmi kıyafet giderleri (Üniforma ve Günlük kıyafet) ihtiyaca ve günün şartlarına göre 657 sayılı Devlet Memurları kanununun 211’inci maddesi esas alınarak, kişisel koruyucu teçhizat da dikkate alınmak suretiyle Belediyece karşılanır.

Kişisel Koruyucu Teçhizat

MADDE 22: İtfaiye Personeline 35’inci maddede belirtilen özel kıyafetlerinin yanında günün teknolojisine ve mevcut TSE veya EN standartlarına uygun olarak yangın, sel, çığ, NBC vb. tehlikelere karşı özel teçhizat ve kıyafetler verilir.

ONUNCU BÖLÜM

Personelin Hak ve Yükümlülüğü

Personelin Yemek İşleri

MADDE 23: 08 saat iş ,16 saat istirahat  şeklinde çalışan İtfaiye personeline  1 öğün yemek verilir veya 24 saat iş 48 saat istirahat şeklinde çalışan İtfaiye personeline  3 öğün yemek verilir. Yiyecek giderleri Belediyece karşılanır. Gönüllü İtfaiyeciler görevli bulundukları sürece bu haktan yararlanır.

Personelin İzin Hakkı

MADDE 24: İtfaiye Personelinin Yıllık ve mazeret izinleri yürürlükteki kanunlara göre ve teşkilatın yangınla mücadele gücünü aksatmamak kaydı ile verilir. İzin Listeleri İtfaiye Birim Amirliğince düzenlenir.

Personelin Ödüllendirilmesi

MADDE 25: Görevlerinde üstün başarı ve yararlılık gösteren İtfaiye Personeline başarı ve yararlığının derecesine göre yürürlükteki kanun hükümlerine uygun olarak ödül verilebilir.

Disiplin Suç ve Cezaları

MADDE 26: İtfaiye personelinin disiplin suç ve cezaları hakkında yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır.

Sağlık Taraması

MADDE 27: İtfaiye Teşkilatında çalışan yangın personeli 3 yılda bir kez sağlık taramasından geçirilir. Her türlü masraf Belediyece karşılanır.

Teçhizat ve Malzemeler

MADDE 28: Belediye İtfaiye Teşkilatında kullanılacak teçhizat ve malzemelerin cins, miktar ve nitelikleri İtfaiye Teşkilatınca bu konuda gelişmiş Ülkeler takip edilerek İhtiyaçlara en uygun olanlar belirlenir ve tespit edilir. Teçhizat ve malzemelerin temininde TSE ve EN standartlarına uyulur.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yürürlülük

MADDE 29: Şavşat Belediyesi Meclisi’nin kararından sonra Belediye internet sayfasında yayımı ile yürürlüğe girer.

Bu Yönetmenlik Hükümleri

Yürütme

MADDE 30: Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.